ALGEMENE VOORWAARDEN

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. De verhuurder: lowbudgetboot gevestigd te Leeuwarden
B. De huurder: Hij of zij (natuurlijk persoon) die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf (consument) tegen betaling(register-) goederen van verhuurder in gebruik heeft.
C. De overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lowbudgetboot en op alle met Lowbudgetboot aangegane overeenkomsten. Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welke geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
4. Indien ook de huurder naar zijn algemene voorwaarden verwijst, worden deze voorwaarden uitdrukkelijk door Lowbudgetboot van de hand gewezen. Lowbudgetboot behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijs- opgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële huurder tot het doen van een aanbod. Verhuurder is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële huurder geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel voldaan.
2. Verhuurder is slechts gehouden aan de offerte indien de huurder binnen de gestelde termijn zonder aanvulling of wijziging van de in de offerte aangeven condities, schriftelijk aanvaardt. In alle andere gevallen is verhuurder pas gebonden nadat hij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat zij met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3. Indien zich na het aangaan van de overeenkomst, doch voor de levering van de diensten kost prijs verhogende factoren in de ruimte zin van het woord voordoen, is verhuurder gerechtigd de huursom dienovereenkomstig en met onmiddellijk ingang te verhogen, met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 3 DE VERPLICHTINGEN VAN VERHUURDER
1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt de zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied deugdelijke veiligheidsuitrusting.
2. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.

ARTIKEL 4 DE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
1. De huurder is verplicht zich op eerste verzoek van de verhuurder te identificeren met een geldig identiteitsbewijs.
2. Huurder is verplicht voor de afvaart een door de verhuurder op naam gestelde huurovereenkomst en nota te ondertekenen. Boten uitsluitend afleverend na ondertekening door huurder van een boot en inventarislijst.
3. De huurder is verplicht de inventaris vermeld op de door de verhuurder aan de huurder ter hand gestelde inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebied behorende veiligheidsuitrusting te controleren op aanwezigheid. Indien de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheids uitrusting onvolledig en/of deugdelijk is, dient de huurder hiervan, voor afvaart, de verhuurder in kennis te stellen.
4. Voor de afvaart dient de huurder het vaartuig te controleren op schade en/of vermissing van inventaris zo ja dit te melden bij de verhuurder.
5. De huurder gebruikt het vaartuig als een goed schipper en overeenkomstige de bestemming. Tijdens de verhuurtermijn is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de boot en het regelmatig controleren en het eventueel veiligstellen van boot, motor en inventaris van de boot. De huurder is geheel aansprakelijk voor schip en inventaris.
6. De huurder mag geen veranderingen in het vaartuig aanbrengen. De huurder mag het vaartuig niet in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
7. Het is in overleg toegestaan om een huisdier aan boord van de schepen mee te nemen, mits deze geen beschadigingen aanbrengen aan de schepen en of inventaris.
8. Het is niet toegestaan stickers, kentekens en/of andere zaken op de boot te plakken.
9. Het is niet toegestaan met meer dan vijf personen in een Waterland motorboot, met meer dan 6 personen in een Passaat motorboot zich te bevinden.
10. Het is huurder tevens niet toegestaan de boot anders te gebruiken dan door de verhuurder is bedoeld.
11. Indien er beslag (om welke reden dan ook) dreigt te worden gelegd op het schip ten tijde van de huurperiode van huurder dan dient huurder direct kenbaar te maken dat de boot eigendom is van verhuurder. Huurder dient verhuurder van voornoemd (dreigend) beslag direct op de hoogte te brengen.
12. In verband met diefstal en/of verduistering van de schepen kunnen deze uitgevoerd zijn met een track tracé systeem.
13. Het is niet toegestaan aan boord te roken.

ARTIKEL 5 DUUR EN EINDE HUURPERIODE
1.De verhuurperioden van de schepen lopen als volgt:
Week: van vrijdag 14.00 uur tot vrijdag 10.00 uur
Midweek: van vrijdag 14.00 uur tot gehuurde periode.
Eventueel verlengen of wijzigen van deze periodes kan slechts met toestemming van de verhuurder. Bij te laat inleveren wordt de volledige waarborg ingehouden.
2. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het ontvangen heeft. Voor inlevering aan het einde van de huurperiode dient de boot in zijn geheel van binnen en buiten en de romp tot op de waterlijn te worden schoongemaakt. Inventaris dient op dezelfde overzichtelijke wijze als bij aanvaarding van de boot te zijn neergelegd. Het vaartuig dient vrij van afval te worden achtergelaten. Bij niet nakomen hiervan of van schoonmaken worden er kosten berekend van 50 euro.
3. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen, heeft de verhuurder naast de waarborg tevens rechtop een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg) schade, tenzij de verlate terug gave niet aan de huurder kan worden toegerekend.
4. Indien het vaartuig door de huurder niet in de zelfde staat als waarin hij het heeft ontvangen wordt overgedragen, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. Dit laatste geldt niet wanneer bedoelde kosten door de verzekering zijn afgedekt.

ARTIKEL 6 KOSTEN TIJDENS HUURPERIODE
1. De kosten direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals haven, brug, kade, sluis, liggelden en brandstof zijn voor rekening van de huurder.

ARTIKEL 7 SCHADE EN KOSTEN REPARATIES
1. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen lijden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder melden. De huurder moet zich aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder.
2. Niet nakoming van het hier voor genoemd lid kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten.
3. Voor het late verrichten van reparatie door derde heeft de huurder toestemming nodig van de Verhuurder. De verhuurder betaalt huurder de reparatiekosten terug als gespecificeerde rekeningen ter zake worden gelegd. De kosten van het normale onderhoud en het herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.

ARTIKEL 8 DE AANSPRAKELIJKHEID
1. Slechtweer is voor risico van de huurder en vorm geen aanleiding tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel annulering van de huurovereenkomst.
2. De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zich heeft. De huurder is niet aansprakelijk indien hij kan aan- tonen dat de schade en/of verlies niet door hem of door een van zijn medeopvarende is veroorzaakt, dan wel niet aan hem en/of de zien/of de zijnen is toe te rekenen. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
3. De huurder is volledig aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte (gevolg) schade welke niet is verzekerd op grond van de in deze algemene voorwaarden bedoelde verzekering in geval hij het vaartuig gebruikt in het niet tussen hem en de Verhuurder overeengekomen vaargebied.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan goederen van huurder en/of andere opvarenden
5. Huurder dient het gehuurde met uiterste zorg te behandelen en schade en/of vermissing terstond aan verhuurder te melden. Huurder heeft een eigen risico van een bedrag zoals genoemd in de huurovereenkomst bij casco- en WA schade en bij vermissing. Huurder dient voor de afvaart een borg bij de verhuurder te hebben voldaan van tenminste de grootte van het overeengekomen eigen risico. Niet gemelde schade en/of vermissing vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening gebracht bij huurder.

ARTIKEL 9 VERZUIM EN WANPRESTATIE
1. Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huur niet vol dan wel verplichtingen ingevolge de Huurovereenkomst niet nakomt gerekend vanaf de datum dat de verhuurder hem ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. De verhuurder kan dan zonder tussen komst van de rechter de huurovereenkomst voor ontbonden houden en het vaartuig onmiddellijk tot zich nemen.
2. Ingeval de huurder met betaling in verzuim is, is de huurder gerechtigd een wettelijke rente plus 3% op jaar- basis over het verschuldigde bedrag aan de huurder in rekening te brengen. De rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
3. Indien een van de partijen wordt genoodzaakt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op de tussen hen gesloten huur- overeenkomst, is de in verzuim zijnde partij dan wel de in de ongelijk gestelde partij (tevens) de aan de rechts- bijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buiten- gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de ene partij aan de andere partij verschuldigde bedrag met een minimum van 115 euro te vermeerderen met de werkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijk kosten.
4. Indien de verhuurden zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt kan de huurder de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen. De verhuurder moet dan onmiddellijk alle al betaalde bedragen terugbetalen. De huurder heeft tevens aanspraak op vergoeding van eventuele door hem geleden schade, tenzij de tekortkoming aan de zijde van de verhuurder laatstgenoemde niet kan worden toegerekend. Het bovenstaande geldt niet als door de verhuurder een voor beide partijen redelijk alternatief wordt gebonden. Voor eventuele annulering voorwaarden vragen.

ARTIKEL 10 ANNULERING
1. Indien de huurder de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij de verhuurder zo spoedig mogelijk hiervan schriftelijk in kennis stellen.
In geval van annulering is de huurder aan de verhuur- der een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd te hoogte van – 15% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot drie maanden voor de aanvang van de huurperiode – 25% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot twee maanden voor de aanvang van de huurperiode – 50% van de overeengekomen huursom in geval van annulering tot één maand voor de aanvang van de huurperiode – 75% van de overeengekomen huursom in geval van annulering binnen één maand voor de aanvang van de huurperiode dan wel op de ingangsdatum van de huur periode, alle voornoemde schadeloosstellingbedragen met een minimum van 50 euro.
2. In geval van annulering door de huurder kan hij de verhuurder om in de plaats stelling van een derde verzoeken. In het geval vorenbedoelde derde voor de verhuurder acceptabel is, is de huurder slechts 10% van de overeengekomen huursom verschuldigd met een minimum van 25 euro.

ARTIKEL 11 RECLAME
1. Klachten over de uitvoering van de huurovereenkomst dienen, schriftelijk en behoorlijk omschreven en toegelicht, binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen veertien dagen nadat de huurder de klacht heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, ter kennis te worden gebracht van de verhuurder.
2. Niet tijdige ingediende klachten worden niet door verhuurder in behandeling genomen.
3. Het indienen van een klacht schort te betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL12 GESCHILLEN
Op alle geschillen met betrekking tot Huur overeenkomst is Nederlands recht van toepassing uitsluitend een Nederlands rechtscollege dan is bevoegd van deze geschillen te nemen.